Gulroten myndighetene var for feige til å benytte

Regjeringen ønsker å fjerne mva-fritaket for alle terapiformer det ikke er autorisasjonsordninger for. Det er ikke vanskelig å forstå Finansdepartementets begrunnelse for dette siden helsemyndighetene bevisst har valgt å ikke bruke registeret som et verktøy til å fremme pasientsikkerhet.

Finansdepartementets konklusjon i sitt høringsnotat er at hele mva-fritaket for registerordningen bør fjernes fordi helsemyndighetene ikke ønsker å bruke dette verktøyet. Dette vil være uheldig både for pasienter som mangler fungerende behandlingstilbud innenfor helsevesenet, og for pasient/forbrukersikkerheten. Dersom mva-fritaket forsvinner, kan vi forvente at terapeuter går ut av registrert og at mange fravelger ansvarsforsikring på grunn av den lave risikoen for pasientskade.

Gulroten myndighetene var for feige til å benytte Les mer

SABORGS høringsuttalelse om mva-plikt

Høringsnotatet mangler en konsekvensanalyse av å innføre mva-plikt. SABORG ønsker opprettet et bredt sammensatt utvalg som skal evaluere dagens regelverk, vi ønsker endringer i registerforskriften, ikke loven. Det må innføres obligatoriske krav i medisinske fag og VEKS-fag samt journalføringsplikt for å kunne være registrert, få mva-fritak og bruke tittelen Registrert terapeut. Det kan formuleres i registerforskriften at organisasjonene skal ha krav til sine medlemmer at de har et visst antall timer i medisinske fag og i VEKS-fag. Dette vil ikke være en offentlig godkjenning/kvalitetsvurdering og vil heller ikke medføre behov for et offentlig klageorgan for bransjen.

SABORGS høringsuttalelse om mva-plikt Les mer

Felles uttalelse til høring om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling

SABORG, sammen med 6 utøverorganisasjoner, vurderer forslaget fra regjeringen som lite gjennomtenkt. Forslaget er demotiverende for det gode arbeidet som blir gjort i seriøse og profesjonelle organisasjoner innen sektoren – spesielt når det gjelder fokus på pasientsikkerhet, fagutvikling og utarbeiding av detaljerte yrkesetiske retningslinjer. Forslaget har også utilsikta konsekvenser som ikke er drøftet i høringsnotatet, og som kan medføre alvorlige følger for pasientsikkerheten og utviklingen av sektoren.

Felles uttalelse til høring om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling Les mer

Kort høringsfrist – brev til finansdepartementet

SABORG og våre medlemmer reagerer kraftig på at en sak som er så viktig for våre pasienter og utøvere, sendes ut på høring midtsommers. Er det et ønske fra myndighetene om at færrest mulig skal kunne reagere og sende høringssvar? Den korte høringsfristen minner oss igjen på den likegyldighet myndighetene viser både den millionen av pasienter som er våre brukere og ikke minst utøverne.

Kort høringsfrist – brev til finansdepartementet Les mer