Felles uttalelse til høring om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling

Enhetsterapiforeningen
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske KvanteMedisinere
Norges Massasjeforbund
Norske Rosenterapeuters Forening
SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner)

De ovennevnte fagorganisasjonene er underlagt Lov om alternativ behandling og sender denne felles uttalelsen etter å ha diskutert saken i felleskap. I tillegg har alle enten sendt, eller er i ferd med å sende egne høringsuttalelser i forbindelse med forslaget fra Finansdepartementet.

Felles uttalelse til Høring: Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Våre organisasjoner stiller strenge fagkrav til alle terapeutmedlemmer. Alle som er organisert hos oss har fullført flere års utdanning innen alternativ og komplementær medisin. Flere er også autorisert helsepersonell og/eller jobber tverrfaglig sammen med helsepersonell.

Vi reagerer på følgende momenter knyttet til høringsprosessen og høringsnotatets innhold:

 • Uvanlig kort høringsfrist lagt til fellesferien. En sak som berører pasienter, terapeuter, fagorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner/fagskoler, krever lenger høringsfrist som gir mulighet til å involvere disse aktørene på en forsvarlig måte. Vi kan ikke se at dette er ivaretatt.
 • Selv om at høringsnotatet avgrenser punktene som gjelder alternativ behandling og kosmetisk kirurgi, mener vi at dette er en uheldig sammenslåing av to helt ulike fagfelt. Dette påvirker det generelle inntrykket av sakens innhold og skaper rom for en uheldig sammenblanding av disse to fagfelt.
 • Høringsnotatet mangler en grundig og helhetlig utredning av konsekvensene ved å innføre merverdiavgiftsplikt på de seriøse utøvere av alternativ behandling. Argumentet med at «Forslagene vil innebære at denne type tjenester blir noe dyrere for forbrukere av slike tjenester, som igjen vil kunne innebære konsekvenser for tilbydere av slike tjenester ved redusert etterspørsel som følge av høyere priser», er for tynt. Vi mener det er feil å sende et høringsnotat uten en grundig konsekvensutredning.
 • Høringsnotatet opplyser den økonomiske gevinsten for staten ved innføring av merverdiavgiftsplikt med om lag 400 mill. kroner. Notatet belyser ikke andre økonomiske parametre som alternativ og komplementær behandling kan bidra med i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. For eksempel at muskel -og skjelettlidelser koster samfunnet om lag 180 mrd. kroner (ifølge opplysninger fra Helsedirektoratet), og tilsvarende beløp for psykiske lidelser. Terapeutene fungerer som gode samtalepartnere, medmennesker som kan være viktige støttespillere for dem som sliter med depresjoner, angst og uro og som av ulike årsaker ikke vil eller kan være en del av det offentlige helsevesenet. Har det offentlige helsevesenet kapasitet, og sitter dagens autoriserte yrkesgrupper alene på fasiten til å hjelpe de med for eksempel muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser?
 • Høringsnotatet utelater en svært viktig saksopplysning, nemlig anbefalingene fra Sosial- og helsedirektoratet i brev 08.11.2007 til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de sier at hvis registerordningen ikke blir knyttet til fagkrav og mva-fritak, bør hele ordningen vurderes avviklet, og videre at: «Felles krav i VEKS- og MED-fag er den eneste farbare veien dersom myndighetene ønsker å styrke pasientsikkerheten.»
 • Høringsnotatet nevner heller ikke anbefalingene fra WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023. Det at en million av Norges befolkning bruker alternativ behandling (iflg. SSB og NAFKAM), tilsier at norske myndigheter må ta alternativ behandling på alvor og tilrettelegge forholdene for utvikling av de seriøse fagorganisasjonene i bransjen. Vi kan ikke se at dette perspektivet ivaretas i notatet.
 • Videre viser vi til argumentasjon belyst i egne høringssvar som vi har sendt til Finansdepartementet.

Vi mener at forslaget fra Finansdepartementet med den argumentasjon som legges til grunn vil:

 • Svekke våre organisasjoners viktigste fokus – som vi i mange år har arbeidet for å ivareta og styrke – nemlig pasientsikkerheten
 • Tillegge pasienter og brukere som får viktig helsehjelp en tilleggsavgift mange ikke har råd til å betale
 • Svekke kompetanseutviklingen hos den enkelte terapeut og organisasjonenes arbeid med kvalitetssikring og kontroll av fagkravene for terapeutpraksis og fagutdanning
 • Svekke videreutviklingen av utdanningsinstitusjonene/fagskolene
 • Svekke det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid som vi jobber med til daglig og som avlaster det offentlige helsevesenet
 • Svekke arbeidet med å gjøre registerordningen til et enkelt og effektivt verktøy som pasienten kan bruke for å skille mellom seriøse og useriøse aktører
 • Går i helt motsatt retning av WHOs anbefaling om videreutvikling av den naturmedisinske behandlingstradisjonen hos medlemslandene

Konklusjon

Vi ser et klart behov for at saken vurderes, behandles og besluttes ut fra disse perspektivene, ikke som en salderingspost i statsbudsjettet – slik Finansdepartementets håndtering ser ut til å være.

Vi vurderer forslaget fra regjeringen som lite gjennomtenkt. Forslaget er demotiverende for det gode arbeidet som blir gjort i seriøse og profesjonelle organisasjoner innen sektoren – spesielt når det gjelder fokus på pasientsikkerhet, fagutvikling og utarbeiding av detaljerte yrkesetiske retningslinjer. Forslaget har også utilsikta konsekvenser som ikke er drøftet i høringsnotatet, og som kan medføre alvorlige følger for pasientsikkerheten og utviklingen av sektoren.

Vi mener at tiden er moden for en evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter, og ønsker at det bli satt ned et bredt sammensatt utvalg som kommer med en innstilling overfor Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget. Mandatet til et slikt utvalg må spesielt omhandle endring av registerforskriften og knyttes opp til en konsensus av hva samfunnet/fag- og pasientorganisasjonene oppfatter som et forsvarlig kompetansenivå med hensyn til pasientsikkerhet for terapeuter som ikke er autorisert helsepersonell. Både plikter og rettigheter bør bli tildelt de som oppfyller dette kravet – i dette tilfellet mva-fritak og tittel Registrert terapeut. Terapeuter som ikke kan innfri dette kravet, bør falle utenfor en slik ordning og kan drive sin virksomhet etter de føringene som ligger nedfelt i Lov om alternativ behandling.