Vedtekter

Vedtekter for SABORG

Vedtektene ble sist endret 27. februar 2020.

 

§ 1. Formål

Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG) skal i samarbeid med myndighetene arbeide for å utvikle området alternativ behandling. Dette gjøres ved å fokusere på:

 • Pasientsikkerhet
 • Organisasjonsutvikling
 • Standardisering
 • Forskning
 • Utdanning
 • Faglig utvikling

Oppgaver som berører store deler av området alternativ behandling, skal prioriteres. SABORG skal tilstrebe konsensus og samarbeid.

§ 2. Medlemsorganisasjoner

(merk: denne paragrafen oppdateres kontinuerlig)

Følgende alternative behandlerorganisasjoner er medlemmer

 • Enhetsterapiforeningen
 • IKYA foreningen
 • Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)
 • Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)
 • Norsk Psykosyntese Forening

§ 3. Kriterier for medlemskap:

I) Behandlingsformen må være lovlig i henhold til gjeldende norske lover.

II) Organisasjonen må være selvstendig, demokratisk og åpen for alle utøvere som tilfredsstiller organisasjonens fagkrav for gjeldende behandlingsform(er).

III) Organisasjonen må fylle SABORGs krav vedrørende VEKS-fag.

IV) Organisasjonene må vedtektsfeste journalføringsplikt.

V Organisasjonen må arbeide for å etablere standarder i tråd med SABORGs målsettinger.

VI) Organisasjonen må ha et uavhengig forhold til skoler, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri.

VI) Medlemskapet løper for ett kalenderår ad gangen og må sies opp skriftlig innen utgangen av november hvert år. Kontingenten er gjeldende pr. kalenderår, fra 1.1. til 31.12. For medlemmer som melder seg inn etter 1.10 vil kontingenten også dekke påfølgende års medlemskap. Faktura for medlemskap sendes ut i mars / april hvert år.

VII) Medlemskapet innebærer at organisasjonen skal bidra til gjennomføring av aktiviteter iht. beslutninger fattet på representantskapsmøtet.

§ 4. Representantskapet

Representantskapet er høyeste organ i SABORG. Hver medlemsorganisasjon har èn stemme og representeres av èn person i representantskapet. Representantskapet er alltid beslutningsdyktig. Vedtak fattes med simpelt flertall unntatt i de saker hvor det kreves 2/3 flertall i henhold til vedtektene.

Enkeltsaker kan behandles av representantskapet utenom møter. For at et slikt vedtak skal være gyldig, må minst 2/3 av medlemsorganisasjonene ha avgitt stemme. Slike vedtak kan ikke omfatte saker som krever 2/3 flertall i henhold til vedtektene.

Alle medlemsorganisasjonene plikter å etterleve SABORGs lovlig fattede vedtak og implementere disse i sine vedtekter, fagretningslinjer og/eller andre relevante dokumenter.

§ 5. Representantskapsmøter

Det avholdes ordinært representantskapsmøte hver vår. Styringsgruppa kan på eget initiativ eller hvis 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det, innkalle til ekstraordinære representantskapsmøter. Det skal sendes ut innkalling senest 10 uker før ordinære representantskapsmøter. Frist for å melde inn saker er 6 uker før møtet. Saksliste og sakspapirer skal sendes ut senest 4 arbeidsuker før hvert møte. På det ordinære representantskapsmøtet hver vår skal følgende behandles:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av 2 referenter
 4. Valg av 2 personer som skal underskrive protokoll
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Årsberetning fra styringsgruppa
 7. Regnskaps-/revisjonsrapport
 8. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
 9. Saker til behandling
 10. Fastsettelse av kontingentens størrelse
 11. Budsjett
 12. Valg av styringsgruppe
 13. Valg av revisor
 14. Valg av valgkomite i henhold til retningslinjer

§ 6. Styringsgruppe og andre utvalg

Styringsgruppa velges på ordinært representantskapsmøte. Styringsgruppa består av minimum 3 representanter. Representantene velges for to år av gangen, men slik at en eller to medlemmer står på valg hvert år. Med mindre det foreligger særskilte grunner, skal det ikke velges mer enn en styringsgrupperepresentant fra hver organisasjon.

Styringsgruppa har følgende oppgaver:

 • Ansvar for den daglige aktiviteten
 • Forvalte økonomien
 • Avgi en rapport om sitt arbeid på ordinært representantskapsmøte

Vedtak i styringsgruppa er gyldige når minst tre av medlemmene er tilstede og det er fattet med simpelt flertall. Eventuelt kan vedtak fattes ved skriftlig tilbakemelding, og det kreves da at minst tre av medlemmene i styringsgruppa stemmer likt.

Styringsgruppa konstituerer seg selv og fordeler løpende arbeidsoppgaver.

Representantskapet kan nedsette andre utvalg til å arbeide med spesifikke arbeidsoppgaver.

§ 7. Representasjon

Styringsgruppa utpeker den som skal representere SABORG.

§ 8. Revisjon og regnskap

Regnskap føres i tråd med gjeldende regnskapsregler og regnskapet revideres av en internrevisor valgt blant medlemsorganisasjonene. Internrevisor kan ikke ha andre verv i SABORG.

§ 9. Søknad om medlemskap

Alle organisasjoner som organiserer alternative behandlere, tilbys å søke om medlemskap. Styringsgruppa får mandat til å vurdere nye søknader i forhold til § 3 i vedtektene. Vedtak kan ankes til representantskapsmøtet.

Nye organisasjoner føres inn i § 2 i vedtektene.

§ 10. Endring av vedtekter

Forslag til vedtektsendringer behandles på ordinært representantskapsmøte. Endringer av vedtektene gjøres med 2/3 flertall.

§ 11. Utmelding / eksklusjon

Utmelding skal skje skriftlig. Innbetalt kontingent tilbakebetales ikke. Medlemsorganisasjoner som er skyldig medlemskontingent i mer enn ett år, er ikke lenger medlem. Representantskapet kan med 2/3 flertall ekskludere medlemsorganisasjon som motarbeider SABORGs formål.

§ 12. Oppløsning

Beslutning om oppløsning fattes med 2/3 flertall på to etter hverandre følgende representantskapsmøter.