Søk om medlemskap

VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SABORG

SABORG er opprettet på initiativ fra helsemyndighetene. Driften av SABORG finansieres ved at medlemsorganisasjonene betaler en årlig kontingent. For 2020 er den satt til kr 1000,- pr. medlemsorganisasjon.

Hensikten med sammenslutningen er bl.a. at helsemyndighetene skal ha mulighet til å kommunisere med bransjen gjennom et felles organ (se Ot.prp. nr. 27 2002-2003 s. 103, 3. avsnitt).

SABORG skal i samarbeid med myndighetene arbeide for å utvikle området alternativ behandling. Dette gjøres ved å fokusere på organisasjonsutvikling, standardisering, forskning, utdanning og faglig utvikling. Dette er områder som er skissert opp i Ot. prp. nr. 27 2002-2003, og også tatt inn i SABORGs vedtekter §1. Se forøvrig SABORGs handlingsplan.

SABORG er et samarbeidsorgan for organisasjonene, og ikke en paraplyorganisasjon. SABORG er åpen for alle organisasjoner som fyller følgende krav:

I) Behandlingsformen må være lovlig i henhold til gjeldende norske lover

II) Organisasjonen må være selvstendig, demokratisk og åpen for alle utøvere som tilfredsstiller organisasjonens fagkrav for gjeldende behandlingsform(er).

III) Organisasjonen må arbeide for å etablere standarder i tråd med SABORGs målsettinger.

IV) Organisasjonen må ha et uavhengig forhold til skoler, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri.

Mer informasjon fremkommer i SABORGs vedtekter HER.

Lovens virkeområde er skissert opp i § 2, der det heter; “Loven gjelder den som tilbyr eller utøver alternativ behandling i riket.” Alternativ behandling er avgrenset mot skjønnhets- og velværepleie, og i § 2, 3. ledd heter det: “Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.”

SABORGs høyeste organ er representantskapet hvor medlemsorganisasjonene har en representant hver. Et arbeidsutvalg leder arbeidet mellom representantskapsmøtene.

Skjema for søknad om medlemskap i SABORG finner dere HER.