Historikk over lovgivning for alternativ behandling

Kvakksalverloven var gjeldende lovgivning før 1.1.2004

Sentralrådet for norske naturterapeuter SFNN. Etablert i 1992/93 etter initiativ fra lege Heiko Santelmann. Ble i 1994 vedtatt nedlagt.

NOU 1993:33 Forslag til ny helsepersonellov, av Bente Ohnstad. Denne ble lagt frem sent i 1993, og ble senere lagt i en skuff og glemt. NOU-en foreslo nærmest et yrkesforbud for alternative utøvere der hvor skolemedisinen har tilbud om behandling eller lindring. NOU-en førte til stor uro i bransjen.

Romertallsvedtakene 1995. På bakgrunn av forslag fra Sosialkomiteen fattet Stortinget 7.6.1995 følgende vedtak:

  • Vedtak VI «Stortinget ber Regjeringen om å opprette egnede samarbeidsfora bestående av helsepolitikere, fagfolk og representanter for fagforbund innenfor alternativ medisin. Arbeidet med å skille ut de seriøse utøvere av alternativ medisin i et eget register må intensiveres.»
  • Vedtak VII «Stortinget ber Regjeringen om å oppnevne et helsepolitisk utvalg sammensatt av representanter fra fagdepartement og utvalgte organisasjoner innenfor alternativ medisin for å utrede hvilken plass alternativ medisin skal ha innenfor det samlede helsevesen, både sentralt og lokalt.»
  • Vedtak VIII «Stortinget ber Regjeringen vurdere en godkjenningsordning av utdanningen innen alternativ medisin i forbindelse med det videre arbeidet med lov om helsepersonell.»
  • Vedtak IX «Stortinget ber Regjeringen sørge for at arbeidet med å dokumentere effekten av ulike former for alternativ medisin intensiveres. På dette grunnlaget bør det defineres krav til kriterier for seriøse former for alternativ medisin.»

Romertallsvedtak forplikter det aktuelle departement til å ta tak i en sak eller et område. I forkant av vedtakene lå flere mindre forpliktende vedtak i Stortinget som departementet ikke hadde fulgt opp.

Referansegruppa oppnevnt av Helsedepartementet hadde sitt første møte i april 1996. Den forberedte Aarbakkeutvalget.

Aarbakkeutvalget ble oppnevnt 1997 av helseminister Gudmund Hernes og leverte sin NOU i desember 1998 (NOU 1998;21) til helseminister Dagfinn Høybråten.  NOU 1998;21 Alternativ medisin.  «La de tusen blomster blomstre.»https://no.wikipedia.org/wiki/NOU_1998:_21_Alternativ_medisin

NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) ble opprettet 1.8.2000. www.nafkam.no

Ot.prp.nr 27 (2002-2003) om Lov om alternativ behandling av sykdom mm.  Helseminister Dagfinn Høybråten fulgte opp Aarbakkeutvalget og fremmet for Stortinget både rettslige (loven) og ikkerettslige tiltak, bl.a.: videreføring av NAFKAM, etablering avNIFAB, SABORG, Kontaktforum, Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. www.lovdata.no

NIFAB er nå en integrert del av NAFKAM. www.nafkam.no

Helsepersonelloven trådte i kraft 1.1.2001. www.lovdata.no  Denne erstattet en rekke tidligere lover som gjaldt for en og en helsepersonellgruppe.

SABORG ble opprettet 3.11.2003 etter initiativ fra helsemyndighetene (Ot.prp. nr 27 (2002-2003))

Krav om VEKS-fag for SABORGs medlemmer ble innført fra 15.1.2010. www.saborg.no/fagplan-for-veks-fag/

Lov om alternativ behandling trådte i kraft 1.1.2004  www.lovdata.no

Direktoratets brev til HOD «Status for tiltak i Ot.prp. nr 27 (2003-2004)» datert 8.11.2007. Brevet var en gjennomgang av Sosial- og helsedirektoratets erfaringer med registerordningen. Tar til orde for innføring av fagkrav og gir anbefalinger som HOD ikke har fulgt opp.

Merverdiavgift
Tjenestemoms ble innført juli 2001. Først ble homøopati og akupunktur fritatt fra momsplikten, etter hvert ble en rekke behandlingsformer fritatt. Grensen mellom behandlingsformer med og uten momsplikt ble etter hvert svært vanskelig å administrere, og fritak fra momsplikten ble fra 1.7.2003 knyttet til deltakelse i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. Dette førte til at deltakelse i registeret ble viktig for mange grupper, og søknader om registrering økte kraftig. Presset på helsemyndighetene for å komme inn i registeret ble stort. Et resultat av dette var:

Tft-saken
En organisasjon søkte om godkjenning til registeret for tankefeltterapeuter. Helsedirektoratet avviste søknaden grunnet organisasjonens godkjenningskrav for tankefeltterapi bare 45-50 timer. Organisasjonen anket avslaget til HOD, som ga organisasjonen medhold med den begrunnelse at registerforskriften ikke ga grunnlag for avslag. Helsedirektoratet hadde inntil da vurdert organisasjonenes godkjenningskrav når det ble søkt om å komme inn i registeret, og mange søknader var blitt avslått. Etter tft-saken ble det nærmest fritt frem for alle å komme inn i registeret, idet det var opp til den enkelte organisasjon selv å bestemme fagkravene. Slik er situasjonen fortsatt.

 

Forkortelse

Hva

Komm.

HOD

Helse- og omsorgsdepartementet

 

NAFKAM

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Tromsø, www.nafkam.no

NIFAB

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling

NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene

Underlagt Kunnskapsdept.

NOU

Norges offentlige utredninger

Nummereres etter årstall

Ot.prp.

Odelstingsproposisjon. Stortinget var tidligere delt i Odelsting og Lagting. Denne oppdelingen opphørte for flere år siden.

 

SABORG

Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner

Opprettet etter initiativ fra helsemyndighetene

SFNN

Sentralrådet for norske naturterapeuter

Nedlagt 1994

 

 

 

 

SABORGs medlemmer

 

Bowen

Bowen Norge

ETF

Enhetsterapiforeningen

IKYA

IKYA Foreningen

ITF

Integralterapiforbundet

KTFN

Kunstterapiforeningen

NHL

Norske Homeopaters Landsforbund

NKM

Norske Kvantemedisinere

NMF

Norges Massasjeforbund

NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

NPF

Norsk Psykosynteseforening

Shiatsu

Norges Shiatsuforbund

SABORG representerer pr april 2018 vel 1650 utøvere.

11. september 2018

SABORGs styringsgruppe