Forslag til klageorgan

På representantskapsmøtet for SABORG den 15. januar 2010 ble følgende forslag til et felles klageorgan vedtatt. Arbeidsutvalget i SABORG har arbeidet med å få rådet finansiert, men det har ikke lykkes.

 

Retningslinjer for
Rådet for etikk innen alternativ behandling

§ 1 Formål
Rådet for etikk innen alternativ behandling skal bidra til
– å sikre pasienter/klienter/brukere hjelp av god kvalitet
– økt sikkerhet for pasienter/klienter/brukere
– at respekten for den enkeltes liv, integritet og menneskeverd blir ivaretatt
– tillit til alternative behandlere
– kontinuerlig debatt og forbedring av yrkesetiske forhold blant alternative behandlere

§ 2 Oppgaver
Rådets hovedoppgave er å være ankeorgan for saker som er klaget inn for organisasjonenes etisk råd knyttet til etiske spørsmål for de organisasjoner som anerkjenner Rådet. Faglige spørsmål tas kun opp i den grad det handler om grove og/eller uetiske avvik fra fagenes standarder.

Rådet for Etikk innen Alternativ Behandling er høyeste sakkyndige organ i spørsmål vedrørende vurderinger av etikk og faglig forsvarlighet innen alternativ behandling. Rådets avgjørelse er bindende for medlemmer i de organisasjonene som anerkjenner Rådet og vedtak i enkeltsaker kan ikke overprøves av andre organer i angjeldende organisasjoner.

Rådet har også en rådgivende funksjon og gir vurderinger av etikk og faglig forsvarlighet overfor alternative behandlere, deres organisasjoner og organisasjonenes sentrale organer. Ettersom Rådet er et ankeorgan vil det imidlertid ikke gi råd ved behandling av enkeltsaker, eller ved henvendelse fra enkeltorganisasjoner.

Rådet utreder prinsipielle behandleretiske spørsmål og behandler anker på vedtak i utøverorganisasjonenes etikk- og klageutvalg. Rådet uttaler seg om klager på alternative behandlere på bakgrunn av etiske regler og retningslinjer for etiske vurderinger som gjelder i organisasjonen den påklagede behandleren er medlem av.

§ 3 Organisasjoner
Følgende organisasjoner anerkjenner Rådets avgjørelser:
( Her listes SABORGs medlemsorganisasjoner sammen med andre organisasjoner som anerkjenner Rådets avgjørelser.)

Organisasjoner utenfor SABORG kan benytte Rådet dersom de anerkjenner det, og de godkjennes av SABORGs representantskapsmøte.

§ 4 Ankeorgan
Rådet er et ankeorgan. Normalt skal saker være behandlet i utøverorganisasjonenes utvalg, men dette er likevel ikke til hinder for at Rådet i spesielle tilfeller kan gjøre unntak fra denne regelen. Spesielle tilfeller gjelder når en klagesak ikke har blitt behandlet i organisasjonens etiske råd, men blitt avvist.

§ 5 Medlemmer av Rådet
Rådet skal ha fem faste medlemmer og suppleres med sakkyndige fagpersoner etter behov fra sak til sak for å sikre at innklagedes fagtradisjon er representert. Leder og fire øvrige medlemmer er faste og velges på SABORGs representantskapsmøte for to kalenderår av gangen.

Blant disse skal det velges en jurist med kompetanse innen helserett som leder for Rådet, en person med helsefaglig forskerkompetanse, pasient/klient/bruker-representant, samt to alternative behandlere. Det velges fem personlige vararepresentanter som trer inn ved fravær. I tillegg velger SABORGs representantskapsmøte et utvalg av sakkyndige foreslått av organisasjonene som anerkjenner Rådet. I saker der det er en fordel å kjenne fagomRådet trekker leder inn to, unntaksvis flere, personer fra denne listen, fortrinnsvis utøvere av samme terapiform som den klagen gjelder. Sakkyndige har stemmerett i likhet med andre medlemmer av Rådet. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 6 Valgprosess/sammensetning
De organisasjonene som anerkjenner Rådet, samt pasientorganisasjoner, foreslår medlemmer til Rådet. På bakgrunn av forslag fra organisasjonene fremlegger arbeidsutvalget i SABORG et forslag til sammensetning av Rådet for representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet velger leder, medlemmer og vararepresentanter til Rådet, samt godkjenner liste over sakkyndige.

Medlemmer i SABORGs arbeidsutvalg kan ikke være medlemmer av Rådet.

 

SAKSBEHANDLINGSREGLER

§ 7 Klagerett/eget tiltak
Saker kan bringes inn for Rådet av de etiske utvalgene i organisasjonene, enkeltpersoner, organisasjoner eller arbeidsutvalget i SABORG. Rådet kan også selv ta saker opp til behandling i spesielle tilfeller, som når en sak har blitt avvist av behandlerens organisasjon. Rådet bedømmer alltid først om en sak faller inn under dets virkeområde. Vedtakene i organisasjonenes etiske klageorganer kan ankes inn for Rådet av begge parter innen fire uker etter at beskjed om vedtaket er mottatt. Partene i saker som behandles i organisasjonenes utvalg skal informeres om sin ankemulighet. Organisasjonenes etiske utvalg og klageorganer skal orientere Rådet om klagesaker de behandler, kortfattet med anonymisering av de involverte.

Rådet fører protokoll over sine forhandlinger og oppsummerer sin virksomhet i en årsberetning som formidles til de organisasjonene som anerkjenner Rådet. Årsberetningen skal oppsummere Rådets arbeid slik at det kan danne grunnlag for tiltak for bedring av kvaliteten på utøvernes virksomhet.

§ 8 Uttalerett og fullmektig
Når en sak er brakt inn for Rådet skal den eller de som saken gjelder ha anledning til å uttale seg. Vedkommende kan kreve å få redegjøre muntlig for saken i møte. Dersom saken er en klagesak, har klager rett til å kommentere påklagedes svar.

Medlemmer av de fagorganisasjonene som anerkjenner Rådet har rett til å gi forklaring for Rådet. Dersom slik forklaring ikke er mottatt innen fristens utløp, kan saken taes opp til avgjørelse basert på den informasjon som foreligger. Saken må opplyses tilstrekkelig før en avgjørelse kan tas. Avgjørelsen skal begrunnes og meddeles både klager og påklaget.

Enhver har adgang til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig ved saker som forelegges Rådet.

§ 9 Taushetsplikt
Medlemmer i Rådet, og sakkyndige som innkalles, har taushetsplikt på samme måte som helsepersonelloven anbefaler.

§ 10 Inhabilitet
De som er parter i en sak for Rådet, samt den utøverorganisasjon som påklagede er medlem av, kan sende inn begrunnet begjæring om at et medlem som finnes inhabil skal fratre under sakens behandling. Et medlem av Rådet kan også selv anmode om å få fratre hvis han/hun mener seg inhabil. Avgjørelser i disse spørsmål treffes av Rådet.

§ 11 Beslutningsmyndighet
Rådet er beslutningsdyktig når minst 4 av de faste medlemmene er til stede, så sant innkalling er sendt minst 4 uker før møtet finner sted. Rådet kan fatte vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 12 Hurtighet og offentlighet
Rådets avgjørelse skal uten ubegrunnet opphold, og senest innen 4 uker, meddeles de personer og organisasjoner saken gjelder. Rådet kan vedta å offentliggjøre en sak i anonymisert form.

§ 13 Advarsel mm
Hvis Rådet mener at en behandler har overtrådt de etiske regler, kan det gi en advarsel. Videre kan det gis pålegg om at de påklagede forhold beklages og/eller bringes til opphør. Hvis Rådet mener at en behandler på en særdeles graverende måte har overtrådt organisasjonens etiske regler på en slik måte at han/hun bør tas ut av registeret for alternative behandlere under Brønnøysund, kan Rådet gi en uttalelse om dette til angjeldende myndighet. Rådet kan anbefale ekskludering av behandler fra vedkommendes organisasjon. Dersom det foreligger brudd på Lov om alternativ behandling med tilhørende forskrifter meldes saken til ansvarlige myndigheter.

§ 14 Gjenåpning
Påklaget behandler eller den som fremmet klagen kan be om gjenopptagelse av saken i Rådet. Gjenopptakelsesbegjæring skal begrunnes ut fra nye opplysninger. Rådet tar stilling til om saken skal gjenåpnes.

§ 15 Fastsettelse og endring av retningslinjer
Disse retningslinjer er fastsatt på representantskapsmøte 15.januar 2010. Melding om klageordninger og Rådets eksistens er sendt relevante myndigheter og gjort kjent for organisasjoner og pasientgrupper. Endringer i vedtekter kan kun gjøres etter vedtak etter samme prosedyre som vedtektsendringer i SABORG. I tillegg skal organisasjoner utenfor SABORG, som anerkjenner og bruker Rådet, informeres og høres med samme frister som medlemsorganisasjoner.