Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Airport Hotel Gardermoen november 2023 – I regi av NAFKAM og SABORG

Konferanse om pasientsikkerhet
Gardermoen 7. november 2023

Før sommeren 2023 kom en invitasjon fra NAFKAM til SABORG vedrørende samarbeide om en pasientsikkerhetskonferanse. Vi takket selvsagt ja til dette initiativet – som vi håper kan bringe bevegelse i den vanskelige situasjonen som alternativbevegelsen i Norge befinner seg i. Pasientsikkerhet bør være fokus for alle som arbeider med folks helse, men våre helsemyndigheter tar ikke inn over seg at det er på høy tid å revidere registerordningen slik SABORG og andre organisasjoner har arbeidet for i mange år. Og når registerordningen er revidert, er det på høy tid å fjerne momsplikten for de registrerte.
Aarbakkeutvalget foreslo registerordningen, men forutsatte at det skulle knyttes relevante fagkrav til registreringen. Slik var det frem til 2010, men en ankesak vedrørende tankefeltterapeutene satte en stopper for den praksis Helsedirektoratet inntil da hadde. Etter 2010 skal direktoratet påse at det er fagkrav knyttet til registersøknaden, men kan ikke kreve et bestemt nivå hva angår terapifag eller medisinske fag. Dermed er det langt på vei slik at døra inn til en registrering er vidåpen. Det gir ikke mye pasientsikkerhet.
Lege og jurist Aslak Syse (fra Aarbakkeutvalget) ga en grundig presentasjon av jusen som regulerer bransjen. Det virket imidlertid som at han ikke var oppdatert på behandlingen av registersøknader hva angår fagkrav.
Det var 13 organisasjoner og skoler på Gardermoen som presenterte hva disse krever for å gi medlemskap og hva skolene tilbyr. Flere var til stede uten å ha bedt om taletid. Det er gjort mye godt arbeid i bransjen for å heve kunnskapsnivået til utøverne og sikre pasientene god og trygg behandling. Men, som vi vet er det alltid svake ledd i en kjede, og dermed kan de som ønsker å fjerne all alternativ behandling, vise til de svakeste leddene.
SABORG presenterte det pasientsikkerhetsarbeidet vi selv har gjort gjennom årene, herunder Retningslinjer for rådet for etikk innen alternativ behandling fra 2010. Mer om dette på vedlagte presentasjon og på SABORGs hjemmeside.
Frauke Musial gjennomgikk NAFKAMs sikkerhetsmodell og vi ble deretter delt inn i grupper for å utarbeide refleksjoner og kommentarer til modellen. Disse ble lagt frem i plenum slik at NAFKAM kan ta dette med i det videre arbeidet. Det kom mange gode innspill.
Det var flere som oppsøkte oss tre SABORG-representanter Jarle Botnen, Arve Haugan og Sigrun Kirkeberg i etterkant av konferansen og roste SABORGs arbeid. Det var mange i forsamlingen som kjenner lite til SABORG og de mange initiativene vi har tatt i og utenfor egne rekker for å samle krefter slik at myndighetene må lytte til våre ønsker.
Miek Jong avsluttet dagen og takket for fremmøte samt gitt informasjon og gode innspill. NAFKAM vil offentliggjøre en oppsummering fra konferansen.

Nedenfor er link til SABORG sin presentasjon på konferansen:
SABORG pasientsikkerhet