Innkalling til representantskapsmøte 2023

Torsdag 30.mars 2023 kl 15-17
Sted: Thon Hotel, Slottsparken – Wergelandsveien 5

Vi oppfordrer alle medlemsorganisasjoner til å stille med minimum en representant.
Vi ønsker tilbakemelding på hvor mange som kommer pga. enkel servering

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder. Arve Haugan foreslås som møteleder.
 3. Valg av 2 referenter
 4. Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
 5. Godkjenning av sakslisten
 6. Årsberetning
 7. Årsregnskap og revisjonsrapport
 8. Forslag til vedtektsendringer
 9. Saker til behandling. Det er ikke kommet inn noen saker til Representantskapsmøte i 2023. Styringsgruppa ber repre.. ta stilling til om NNHs forslag (se vedlagt) fra 2022
  om nedleggelse av SABORG skal behandles.
 10. Kontingent. Styringsgruppa foreslår at kontingent på kr 1000,- videreføres.
 11. Budsjett 2023
 12. Valg av styringsgruppe
 13. Valg av revisor
 14. Valg av valgkomite

Tilhørende dokumenter:
Årsberetning 2022
Regnskap 2022 og budsjett 2023