Hvorfor behøver vi SABORG?

Oppsummering historikk

SABORG ble etablert av Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til Ot.prp.nr 27 (2002-2003). Samme proposisjon foreslo ny Lov om alternativ behandling, opprettelsen av NAFKAM og NIFAB, Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund samt utgreiing av fire utdanninger innen alternativ behandling.

 

Noen av det viktigste arbeidet SABORG har gjort siden opprettelsen

 • Samarbeid med Helsedirektoratet om etablering av registerordningen
 • Samarbeid med Helsedirektoratet vedr. godkjenning av organisasjoner ifm. registerordningen
 • Utarbeidet forslag til felles klageorgan. Prof. Asbjørn Kjønstad ble engasjert av SABORG i.f.m. dette arbeidet
 • Minimumskrav i VEKS-fag
 • Organisasjonsutvikling, innlegg “Utøverorganisasjonene – kompetanse og ansvar”
 • Utarbeidet veileder for journalføring
 • Utarbeidet forslag til CPD Continuous Professional Development for alternative behandlere
 • Samarbeid på ulike områder med NAFKAM, NIFAB, FO
 • Skoleseminarer og samarbeid med NOKUT
 • Samarbeid Fritt Helsevalg og Folkeaksjon for alternativ behandling
 • Kontaktforum, hvor en rekke aktører utenfor SABORG inviteres
 • Arbeider for felles fagkrav bygget på LUB. Søknad om midler til videre arbeid er sendt Kunnskapsdepartementet

 

Hvorfor er SABORG viktig for helsemyndighetene?

 • SABORG ble etablert for at myndighetene skulle ha en felles kanal ut til bransjen.
 • Bransjen skal stimuleres til organisasjons- og fagutvikling
 • Helsemyndighetene ønsker at bransjen samarbeider bedre.

 

Hvorfor er SABORG viktig for utøverne og deres organisasjoner?

 • SABORG fremmer samarbeid mellom organisasjonene
 • SABORG har et overordnet blikk på hele bransjen og tar tak i felles problemstillinger, og
 • når relevant, tar disse opp med myndighetene
 • Dempe motsetningene mellom organisasjonene ved å fremme dialog, forståelse og samarbeid
 • Informere organisasjonene om viktige saker som angår bransjen
 • Kontakt med media
 • Arbeider med fagstandarder

 

Hvorfor er SABORG viktig for pasientene og for pasientsikkerheten?

 • Pasientsikkerhet er i dårlig ivaretatt med dagens registerforskrift.
 • Viktig å få frem at over en million nordmenn bruker alternativ behandling
 • Det er i pasientenes interesse at det stilles faglige krav til utøverne. SABORG arbeider aktivt for å få fagkrav knyttet til registerordningen.

 

8. mai 2018

 

SABORGs styringsgruppe