Dagens situasjon – hvorfor trenger vi en endring?

SABORG Kontaktforum 14. februar 2018

Av Jarle Botnen, homeopat MNNH

Jeg må få starte med å utrykke takknemlighet for å ha fått anledning til å ha dette yrket. Jeg har holdt på så lenge nå at jeg får tilbakemeldinger som at øreverken, bihulebetennelsen eller urinveisinfeksjonene jeg fikk stadige antibiotikakurer for, har jeg ikke hatt på 15 år. Takk for du hjalp meg med migrenen, har vært kvitt den i 10 år nå. – Yrket har kanskje ikke gitt så mye status og penger som visse andre yrker kunne gitt, men som jeg har sagt til ungene; husk den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad.

Ca 1 million nordmenn benytter seg hvert år av terapier som faller inn under Lov om alternativ behandling av sykdom mv. Denne andelen av befolkningen kunne og burde etter vårt syn, vært høyere.

På 80- og 90-tallet erfarte vi en veldig stigende interesse for dette feltet på mange måter. Det var stor søkning til skolene, stor interesse blant befolkningen og i alle medier. Husker personlig bl.a. et møte hos Aftenposten i Akersgata i 1986 med helsedirektøren og lederne for akupunktur- og homeopatiforeningene (undertegnede). Dette resulterte i artikler i flere utgaver av A-Magasinet. (De skrev ikke noe om at helsedirektøren røykla hele lokalet med sin intense sigarettrøyking. Røykeloven kom som kjent etter dette.).

Utover på 2000-tallet har fokus og interesse dalt og nå er det svært vanskelig å komme til med nøktern informasjon i media, og det har også vært lite kontakt med myndighetene. Mange i bransjen føler at hele faget blir ”snakket ned”, og mange har måttet legge inn årene.

Likevel sitter vi i dag med en kompetanse innen komplementærmedisin/alternativmedisin som er bedre enn noen gang. Vi mener begrepet komplementærmedisin er godt fordi vi utfyller godt det tilbudet som det etablerte helsevesen gir.
Vi har autorisert helsepersonell med tilleggsutdanning i faget, en del som har omskolert seg fra andre yrker og mange som direkte fra videregående har tatt solid utdannelse både på bachelor- og masternivå.

De fleste har sikkert fått med seg at spriket i kunnskaper er stort innen feltet alternativ medisin. Dette blir godt synlig når det ganske så ofte kommer oppslag i media om skandaler og feilbehandlinger etc. I disse tilfellene er det som regel terapeuter med svak faglig og etisk bakgrunn som er involvert.

Jeg har en sønn som for 3-4 år siden var ferdig med den beste utdanning han kunne få her til lands, til sammen 8 år, i alternativ medisin…… Han er i dag ingeniør. Det er blitt situasjonen i Norge i dag, vi sitter med mye god kompetanse på helse som befolkningen ikke får nytte eller glede av. Det har de senere år vært flere krefter i sving for å bekjempe alternativ medisin, det gjelder også flere andre land i Europa. Dette har dessverre, sett med våre øyne, ført til en markant nedgang i bruk og anvendelse av denne type medisin og behandling. Sett i lys av det hurtig voksende problemet med antibiotikaresistens og en sterk økning i livsstilssykdommer, er dette et stort tap både for den enkelte og også rent samfunnsøkonomisk.

I WHOs strategiplan for årene 2014-2023 uttaler de at alternativ / komplementærmedisin er en viktig del av helsetilbudet ved siden av det offentlig helsevesen, spesielt i forebyggende henseende og da særlig hva angår kroniske sykdommer.

Hvorfor er situasjonen blitt slik? Det stilles i dag ingen krav verken faglig eller etisk for å starte som terapeut. Man skal kun melde seg inn i et register for å slippe krav om mva.; noe da alle forståelig nok gjør; Register for utøvere av alternativ behandling. Det er helt marginale krav som skal til for å kunne melde seg inn i registeret.

Dette er sakens kjerne, det er her SABORG mener vi må få på plass fagkrav, som det er i alle bransjer. Det handler først og fremst om pasientsikkerhet, men er også sterkt ønskelig fra alle seriøse terapeuter og organisasjoner som arbeider for økt profesjonalisering.

Seriøse terapeuter og organisasjoner får i dag ingen ”drahjelp” fra myndighetene for å få hevet kompetansenivået i bransjen. Det kan heller faktisk oppleves som om dette er en ønsket utvikling fra myndighetene side……. Hva da med pasientsikkerheten?

Vi kan godt være enige i at dagens ordning er bra, i den forstand at den legger opp til selvjustis. Vi ønsker ikke nødvendigvis et statlig kontrollorgan hvis dette ikke absolutt er påkrevd. Det som ikke er bra, er at det ikke stilles krav om faglig kompetanse. Det var nok neppe det som var intensjonen da registerordningen ble innført for snart 15 år siden.

Flere land i Europa, bl.a. Tyskland og Danmark, har en registreringsordning som stiller krav ut i fra et forbrukerperspektiv, uten at det er eller blir oppfattet som en offentlig godkjenning av den grunn.

I Odelstingsproposisjon nr 27 fra 2002-2003 Om lov om alternativ behandling kap. 11.3.6 heter det ”….det er ønskelig fra myndighetenes side å kunne gi styringssignaler og incitamenter til utøverorganisasjonene, samt bidra til at utøverorganisasjonene selv driver fram en ønsket utvikling. Det gjelder på en rekke områder, for eksempel innen forskning, fagutvikling, utdanning og organisasjonsutvikling. Videre ser departementet behovet for at en mer samlet bransje driver en mer helhetlig politikk- og fagutvikling på feltet, både internt blant alternative behandleres organisasjoner og eksternt ovenfor befolkningen og myndighetene.”

Det som her er sagt i dette Forslag til rettslig regulering av alternativ behandling fra 2002, er nær sagt som musikk i våre ører i SABORG.

Seriøse, godt utdannede terapeuter innen komplementærmedisin er gode på helse. Det er derfor et stort potensiale for å spare helsekroner, minske helsekøene og øke livskvaliteten i befolkningen. Disse terapeutene burde i mye større grad vært et supplement i helsevesenet. Dette potensialet er til og med sterkt økende ettersom farmasøytisk industri legger opp til stadig mer overbehandling, til dels av friske mennesker (Eksempelvis det vi nå ser angående behandling av blodtrykk, kolesterol, ADHD og depresjoner.)

Det er nok en del der ute som sikkert synes det er helt ok at dagens ordning videreføres, altså en ordning som så og si er helt uten krav og betingelser. Grunnen til det kan være at dette vil føre til nye presseoppslag og skandaler som videre gjør at rammevilkårene for terapeuter uten autorisasjon stadig vil innskrenkes. Sett med de øynene er jo dette en god strategi for å kvele alternativ terapi enda mer.

Vi trenger som nevnt å få med oss helsemyndighetene for å få utarbeidet både fagkrav og på lengre sikt fagstandarder for bransjen i sin helhet for å få et tydelig skille mellom seriøse og useriøse aktører, da først og fremst med hensyn til pasientsikkerheten.

Jarle Botnen – Homeopat, utdannelse fra Norsk Akademi for Naturmedisin i 1979. Har siden drevet fulltidspraksis i Oslo, Bø i Telemark og Kragerø hvor han i 2001 var en av initiativtakerne til Senter for Livskvalitet, som i dag drives som et større tverrfaglig senter.