Nyhetsbrev  fra SABORG 15.10.18

 

Markedsføringsforskriften, mulige endringer

 

SABORG var den 26. september innkalt til møte i Helse- og omsorgsdepartementet HOD i forbindelse med at Forbrukertilsynet FT ønsker endringer i markedsføringsforskriften knyttet til Lov om alternativ behandling.  Fra SABORG møtte Kjetil H. Johannessen og Sigrun Kirkeberg. På møtet deltok, foruten representanter fra HOD og Barne- og likestillingsdepartementet, representanter fra 15 organisasjoner i Kontaktforum for brukere i helse- og omsorgstjenesten.

SABORG var bedt om å orientere om våre aktiviteter vedrørende markedsføring, vi orienterte om vårt arbeid og våre planer fremover, og vi leverte et notat som utdyper og kompletterer den muntlige orienteringen.

Noen av endringene FT ønsker gjelder forhold som ikke var aktuelle da forskriften ble utformet, mens andre ønskede endringer vil være en presisering eller innstramming sammenlignet med dagens ordning.

 

Vi minner om:

En av SABORG sine medlemsorganisasjoner Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH arrangerer Tverrfaglig naturmedisinsk kongress på Lillestrøm 1.-3. februar 2019.

Av spesiell interesse for SABORGs medlemsorganisasjoner og andre nevner vi spesielt disse temaene på lørdag:

  • Forskning (Eskild Narum Bakken og Jan Ivar Røssberg)
  • Naturterapi i norsk helsevesen (Geir Flatabø og debatt)

NNH bruker begrepet naturterapi som samlebetegnelse på alle terapiformer som NNH har godkjenningsordning for.

For liste over disse, se  https://nnh.no/portal/terapier/)

 

Lørdag er kongressen åpen for alle.

For program, se her  https://nnh.no/kongressprogram/

Foredragsholdere: https://nnh.no/kongress-foredragsholdere/