Møte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

I møte med HOD informerte SABORG om det arbeidet som blir og har blitt gjort i organisasjonen for å oppfylle de oppgavene som ble gitt i Ot.prp. 27, 2002-2003 Om lov om alternativ behandling av sykdom som var grunnlaget for at helsemyndighetene initierte stiftelsen av SABORG. Disse er beskrevet i §1 i SABORGs vedtekter som følgende fokusområder: Pasientsikkerhet, organisasjonsutvikling, standardisering, forskning, utdanning og faglig utvikling.
Fra SABORGs side var det spesielt SABORGs fremtidige rolle som ble tatt opp på dette møtet i lys av at det i dag bare er 9 medlemsorganisasjoner igjen selv om oppslutningen på kontaktforum viser at det er mange flere organisasjoner er interessert i det arbeidet SABORG gjør.
HOD ga uttrykk for at det er vanskelig for dem å ha en oppfatning av hva sektoren selv ønsker på grunn av spriket i tilbakemeldinger fra de ulike aktørene. For å fortsette dialogen mellom SABORG og HOD ble det avtalt årlige oppfølgingsmøter og SABORG ble anmodet om å holde en tettere kontakt med helsedirektoratet.
Delegasjonen fra Helsedepartementet ble ledet av seniorrådgiver Tove Elisabeth Løken.