Årsberetning 2016

SABORG – Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner

Årsberetning 2016

Lokalisering:
SABORG har adresse er Postboks 867 Sentrum 0104 Oslo. Sammenslutningen har ikke eget kontor.

Medlemsorganisasjoner:

SABORG har i 2016 bestått av disse medlemsorganisasjonene:

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH, Norges Massasjeforbund NMF, Norske Kvante Medisinere NKM, Bowen Norge, Enhetsterapiforeningen, Kunstterapiforeningen, Norges Shiatsuforbund, Norsk Psykosynteseforening og Still Point Forbundet. Disse 9 organisasjonene representerte primo 2016 i alt 1310 enkeltmedlemmer.

Ingen nye organisasjoner kom med i sammenslutningen denne perioden. En ny organisasjon søkte om medlemskap i desember 2016. Søknaden vil bli behandlet i 2017.

Årskontingenten har vært kr. 150 pr. medlem dette året.

Arbeidsutvalg (AU):

AU har bestått av: Leder Kari Brøtmet (uavhengig) og medlemmene Anita Hus (NKM), Trine Hamnvik (NNH), Aja Solheim (NMF) og Anna-Carin Alander (Enhetsterapiforeningen). Anna-Carin Alander har hatt permisjon fra sitt verv f.o.m. september 2015, og gikk ut av arbeidsutvalget ved det ekstraordinære representantskapsmøtet i juni 2016. Arbeidsutvalget har ikke hatt valgte vararepresentanter dette året.

Arbeidsutvalgsmøter i perioden:

Det har vært avholdt 6 møter i 2016: 11.01, 02.03, 11.04, 15.08, 10.10 og 05.12. Møtene har i hovedsak vært holdt i lokaler som Anita Hus (NKM) har stilt til disposisjon.

Kontaktforum og seminarer:

SABORG har hatt tre arrangementer i 2016:

– Februar: Forberedende seminar og representantskapsmøte.

Begge møtene ble avholdt i Lakkegt. 3 (Stafos lokaler) i Oslo.

Seminaret hadde temaet «Alternativsektorens fremtid – Hobby eller yrke.»

– Juni: Ekstraordinært representantskapsmøte ble avholdt 16. juni i Brugt. 1, Oslo.

Arbeidsutvalget startet det forberedende arbeidet til Kontaktforum i april 2016. Ny organisasjon og nye kontaktpersoner i Helsedirektoratet gjorde avklaring av program og gjennomføring til en tidkrevende prosess. Avslutningsvis var det ikke tid og kapasitet til å få på plass ønsket program. Arbeidsutvalget valgte derfor å avlyse Kontaktforum 2016.

Annen møte-/kursvirksomhet:

– SABORG har i løpet av året deltatt på et møte initiert av Fritt Helsevalg og deres nye styre.

– SABORG har også vært representert på Erfaringsseminar om helseinnovasjon i regi av NNH og VRI Buskerud og TNS Gallups presentasjon av politisk helsebarometer 2016.

Annen tilrettelegging for medlemsorganisasjonene:

Arbeidsutvalget har fulgt opp vedtakene fra ordinært og ekstraordinært representantskapsmøte, og har utviklet retningslinjer til ny driftsform for SABORG og forslag til vedtekter som ivaretar vedtatte endringer.

Det er skrevet innlegg til SABORGs nettside om «Utøverorganisasjonene – kompetanse og ansvar». Innlegget er et innspill til videre kvalitetsutvikling og profesjonalitet for norske utøverorganisasjoner.

Ekstern dialog og utviklingsarbeid:

– Arbeidsutvalget har fungert som sekretariat for oppdaterings- og utviklingsarbeidet i tilknytning til fagstandarden, og har i denne sammenheng hatt to arbeidsmøter. Fagstandard grunnleggende nivå og tilhørende matrise ansees ferdigstilt. Arbeidsutvalget har også utarbeidet søknad om midler til det videre utviklingsarbeidet.

– I mai var SABORG i møte med Helse- og Omsorgsdepartementet. Her ble det avtalt at det fremover holdes et årlig møte hvor aktuelle saker settes på agendaen og informasjon utveksles. SABORG sendte i oktober brev til Helsedirektoratet og Helse- og Omsorgsdepartementet angående dialog og gjennomføring av Kontaktforum samt generell dialog og SABORGs rolle fremover. Sakene ønskes behandlet under møte i 2017.

– Rita Agdal sitter som medlem i NAFKAMS fagråd, som representant for SABORG og Akupunkturforeningen.

Ytre miljø:

SABORGs arbeid består i møtevirksomhet, seminarer og prosjektarbeid. SABORG har ikke eiendom, eiendeler eller ansatte som medvirker til noen form for forurensning av det ytre miljø.