Årsberetning 2015

Medlemsorganisasjoner:

SABORG har i 2015 bestått av disse medlemsorganisasjonene:

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH, Norges Massasjeforbund NMF, Norske Kvante Medisinere NKM, Bowen Norge, Enhetsterapiforeningen, Kunstterapiforeningen, Norges Shiatsuforbund, Norsk Psykosynteseforening og Still Point Forbundet. Disse 9 organisasjonene representerte primo 2015 i alt 1380 enkeltmedlemmer.

Ingen nye organisasjoner kom med i sammenslutningen denne perioden, men to organisasjoner har tatt kontakt og fått informasjon om retningslinjene for medlemskap.

Årskontingenten har vært kr. 150 pr. medlem dette året.

Arbeidsutvalg (AU):

AU har bestått av: Leder Kari Brøtmet (uavhengig) og medlemmene Anita Hus (NKM), Trine Hamnvik (NNH), Aja Solheim (NMF) og Anna-Carin Alander (Enhetsterapiforeningen). Arbeidsutvalget har ikke hatt valgte vararepresentanter dette året. Anna-Carin Alander har hatt permisjon fra sitt verv f.o.m. september måned og ut året.

Arbeidsutvalgsmøter i perioden:

Det har vært avholdt 7 møter i 2015: 08.01, 03.03, 24.03, 27.05, 11.08, 20.10 og 07.12. Møtene har i hovedsak vært holdt i lokaler som Anita Hus (NKM) har stilt til disposisjon.

Kontaktforum og seminarer:

SABORG har hatt tre arrangementer i 2015:

– Februar: Forberedende seminar og representantskapsmøte.

Begge møtene ble avholdt i Lakkegt. 3 (Stafos lokaler) i Oslo.

Seminaret hadde arbeidet med fagstandard for tradisjonell-/komplementærmedisin og alternativ behandling som tema inkl. oppfølging av innspillene fra Kontaktforum 2014.

– Juni: Dagsseminar for tillitsvalgte. Avholdt i Lakkegt. 3 (Stafos lokaler) i Oslo.

Det var 21 deltagere på seminaret, av disse var 19 representanter fra SABORGs medlemsorganisasjoner.

– November: Kontaktforum. Avholdt ved Anker Hotel, Storgt. 55 i Oslo.

Tema for Kontaktforum var: «Utvikling av fagstandard for utøvere av tradisjonell/komplementærmedisin og alternativ behandling. Pasientsikkerhet og forbrukernes trygghet i møtet med alternativ behandling.» Det var 44 deltagere og godt engasjement både hos deltagere og foredragsholdere. 13 ulike utøverorganisasjoner og 8 skoler/tilbydere av utdanning, Helsedirektoratet og NAFKAM var representert blant deltagerne.

Annen møte-/kursvirksomhet:

– Arbeidsutvalget har fungert som sekretariat for oppdaterings- og utviklingsarbeidet i tilknytning til fagstandarden. I tillegg har Andreas Bjørndal NAN, John Petter Lindeland NNH og Anders Jensen NMF bidratt med faglige innspill til utviklingsarbeidet. I alt har det blitt avholdt 5 arbeidsmøter i 2015.

– SABORG har i løpet av året deltatt i møtevirksomhet angående Integrert Medisin i regi av Fritt Helsevalg og Mediastrategi i regi av NNH.

– SABORG har også vært representert på NAFKAMs seminar om Eksepsjonelle Sykdomsforløp, NOKUTs fagskolekonferanse og Helsedirektoratets presentasjon av Kvalitetsregisteret for spesialisthelsetjenesten.

 

Annen tilrettelegging for medlemsorganisasjonene:

– Det fremforhandlede tilbudet til organisasjonene om forsikring inkl. medlemskap i Bedriftsforbundet, ble avslått av flertallet av organisasjoner og derfor ikke inngått. Det jobbes nå med en løsning med ett til to spesifiserte forsikringsprodukter i tillegg til ansvarsforsikring.

Ekstern dialog og utviklingsarbeid:

– Rita Agdal sitter som medlem i NAFKAMS fagråd, som representant for SABORG og Akupunkturforeningen.

– SABORG sendte i november 2014 forespørselen ”SABORG – Ønsket som dialogpartner for fremtiden” til Helsedirektoratet og Helse- og Omsorgsdepartementet. Brevet står fortsatt ubesvart og grunnlag for nytt forsøk på dialog er utarbeidet og følges opp i 2016.

– SABORG har deltatt på møter og dialog med NAFKAM mht utvikling av egen forskningsjournal og i planene for utvikling av evt. kvalitetsregister for alternativ sektor.

– SABORG har også bidratt med innspill til NAFKAM/NIFAB bl.a. i forbindelse med utarbeidelse av spørreundersøkelsen for kartlegging av alternative behandlere.