Årsberetning 2017

SABORG – Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner

Årsberetning 2017

 

Lokalisering
SABORG har adresse Postboks 867 Sentrum, 0104 Oslo. Sammenslutningen har ikke eget kontor.

Medlemsorganisasjoner
SABORG har i 2017 bestått av følgende 10 medlemsorganisasjoner:
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH,
Norges Massasjeforbund NMF,
Norske Kvantemedisinere NKM,
Bowen Norge,
Enhetsterapiforeningen,
Kunstterapiforeningen,
Norges Shiatsuforbund,
Norsk Psykosynteseforening
IKYA foreningen.
Integralterapiforbundet ble medlem i april.

Samlet representerer disse 10 organisasjonene 1449 medlemmer pr august 2017. Kontingent har vært i henhold til vedtak på representantskapsmøtet i februar 2017.

Styringsgruppa
Etter valget i februar 2017 besto styringsgruppa av leder Sigrun Kirkeberg (uavhengig) og medlemmene Jarle Botnen fra NNH og Kjetil H. Johannessen fra Enhetsterapiforeningen. Kari Brøtmet ble valgt til administrativ sekretær, men trakk seg uten varsel i august. Styringsgruppa har siden arbeidet med å få oversikt over historie, arbeidsoppgaver, administrative rutiner og økonomi mv.
Det er gjort avtale med Trine Hamnvik (tidligere AU) om å gjøre endringer og legge inn dokumenter på hjemmesiden og å sende ut nyhetsbrev.
Post er omadressert fra postboksen i Oslo til leder, som har tatt over de fleste administrative oppgaver. Siden alle tre i styringsgruppa var nye i februar, har dette vært svært krevende.
Det har vært avholdt 5 møter i styringsgruppa i 2017, ett av disse har vært telefonmøte. Referater er sendt medlemmene.
Møtedatoer styringsgruppa: 28.3., 22.5.*, 14.9., 12.10., 23.11., 6.12.*, 13.12.
*) Forberedelser til dialogmøte samme dag.

Dialogmøter
Det har vært arrangert tre dialogmøter (22.5., 15.6., 6.12.) hvor medlemmene samt organisasjoner utenfor SABORG var invitert. Tanken bak møtene var blant annet å rekruttere flere medlemmer og se hvordan SABORG kan brukes som et redskap til å utvikle bransjen mot større profesjonalitet. Flere organisasjoner mener at et medlemskap i SABORG er lite aktuelt siden SABORG ikke har (det de mener er) høye nok og relevante faglige krav til medlemskap.
Til dialogmøte nr 2 i juni kom Jan G. Haanæs og informerte om prosessen frem mot samling av to ulike revisororganisasjoner; «Veien frem til vellykket samarbeid og kvalitetsutvikling». Dialogmøtet resulterte i et samlet ønske om å få knyttet fagkrav til registerordningen. Dette anses som et relativt kortsiktig arbeid med tanke på å løfte bransjen og fremme pasientsikkerheten. Langsiktig er det delte ønsker; noen vil ha autorisasjon, noen vil ha felles fagstandarder for hele bransjen, og noen ønsker ingen endringer.
Dialogmøte nr 3 i desember arbeidet mer konkret med hvordan etablere en arbeidsgruppe som kan arbeide med fagkrav. Det kom signaler om at organisasjoner som ønsker autorisasjon, ikke kan være sikre på at de får dette, og at fagkrav knyttet til registerordningen er deres «plan B». Alle ser også at så lenge det er mange utøvere med lav utdanning innen alternativ behandling, så rammes hele bransjen når kritikerne setter søkelys på bransjen.

Møte med Norsk forbund for psykoterapi NFP
NFP er en paraplyorganisasjon med 8 medlemsorganisasjoner. Den 12.10.17 hadde styringsgruppa møte med to av disse organisasjonene for å orientere om pågående prosesser i SABORG og høre hva som kunne bidra til at disse kunne tenke seg en innmelding. Kommunikasjon med myndighetene ble trukket frem som vesentlig.

Møte om markedsføringsforskriften
SABORG deltok på et møte 21.11.2017 som Norske Homeopaters Landsforbund NHL og NNH inviterte til, om de nye retningslinjene for markedsføringsforskriften. Mange mener retningslinjene er en innstramming i forhold til tidligere utgave. Det undersøkes med jurister om å få utført en vurdering av retningslinjene sett i sammenheng med loven, forskriften og forarbeidene.

Kontaktforum og seminarer
Representantskapsmøte ble arrangert 17.2.2017. Siden Brøtmet trakk seg om administrativ sekretær, har styringsgruppen brukt mye ressurser på å sette seg inn i den daglige drift. Det ble derfor ikke mulig å arrangere Kontaktforum eller seminarer i 2017. Hovedvekten har vært lagt på å prøve få Helse- og omsorgsdepartementet HOD til å engasjere seg i de utfordringene og ønskene bransjen har. Kontaktforum er planlagt til 14.2.2018. HOD vil være til stede der, det samme vil Forbrukertilsynet (tidl. Forbrukerombudet) og NAKAM. Hovedtema vil være fagkrav knyttet til registerordningen.

TNS Kantar legger frem helsepolitisk barometer
28.3.17 var SABORG representert da TNS Kantar la frem sitt helsepolitiske barometer på Filmens Hus i Oslo.

Tilrettelegging og kontakt med medlemsorganisasjonene
Kontakten med medlemsorganisasjonene har vært så god som styringsgruppen har klart å få til, da det har vært nærmest unntakstilstand siden august. Det er sendt ut referater fra møter i styringsgruppen og fra dialogmøtene, det er sendt ut nye retningslinjer for markedsføring som Forbrukerombudet ga ut etter kontrollaksjonen sist høst, samt SABORGs nyhetsbrev.
Kliniske registre. NAFKAMs direktør Fønnebø vil orientere på Kontaktforum om status for dette samarbeidsprosjektet mellom NAFKAM og SABORG.
Ny representant i NAFKAMS fagråd for SABORG og Akupunkturforeningen er akupunktør Mona Solberg. Hun etterfølger Rita Agdal.

Vedtak på generalforsamlingen 17.2.17
Styringsgruppen fikk et år på følgende:
1. Avklaring ifl. hvilken nytte helseforvaltningen ser i å opprettholde SABORG og hvilke tiltak de vil sette i verk.
2. Vekst i antall medlemsorganisasjoner og/eller medlemstall i SABORG.
3. Medlemsorganisasjonene forplikter seg til større engasjement i SABORG.

Punkt 1:
Styringsgruppa har siden november god dialog med HOD. I referat fra møtet 5.12.17 skriver HOD:
HOD ga uttrykk for at departementet ikke kan love endringer i registerforskriften eller innføring av offentlige krav til å bli registrert som alternativ behandler. Departementet vil imidlertid se på saken og komme tilbake til SABORG. Videre viste departementet til at departementet ikke har oppfattet å ha noen formell rolle når det gjelder SABORG og til spørsmålet om SABORG skal legges ned.
Det blir i januar 2018 sendt brev til alle medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen og alle partilederne/gruppene på Stortinget for bl.a. å invitere til Kontaktforum
Punkt 2:
Det er en ny medlemsorganisasjon i SABORG i 2017. Andre organisasjoner er interessert i medlemskap eller et tettere samarbeid. Dette er i stor grad avhengig av myndighetenes engasjement.
Punkt 3:
Styringsgruppen har fått den hjelp de har bedt om fra medlemmene. Det har ikke vært kapasitet til å planlegge og sette i gang flere aktiviteter.

Kontakt med media
Avisen Vårt Land tok kontakt tidlig på året for å skrive om bransjens mange utfordringer. Leder hadde utover vår og sommer mye kontakt med journalisten, som erfarte at det her var ingen enkel svart-hvit-historie. Avisen droppet saken, ifølge journalisten på grunn av at ingen i HOD ville gi kommentarer.
Kjetil Johannessen skrev en lengre artikkel om SABORG til desemberutgaven av Naturterapeuten. Artikkelen er en god oppsummering av SABORGs arbeid. Kunstterapiforeningen har senere trykket samme artikkel. Se https://nnh.no/naturterapeuten-3-4-2017/

Humanetisk Forbund HEF tok i begynnelsen av november kontakt med SABORG for å få en uttalelse i forbindelse med en sak om myndighetenes tap av momsinntekter pga momsfritaket knyttet til registerordningen. Leder kom med en kort uttalelse i denne forbindelse, hvor det også ble referert at SABORG ønsker fagkrav knyttet til registerordningen.

NAFKAM og placebo.
I juni tok NAFKAM kontakt for å få en uttalelse vedrørende placebo – kroppens selvhelbredende krefter. Leder ga en uttalelse. En artikkel om studien ligger på NAFKAMs hjemmeside. Se https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=392643&pdimension_id=88112&men=28713

Møte med Helse- og omsorgsdepartementet HOD 5.12.2017
SABORG ba i brev av 22.9.2017 om et snarlig møte med HOD. 24.10.2017 sendte vi et nytt brev hvor vi etterlyste svar på brevet fra september og inviterte HOD og Helsedirektoratet til Kontaktforum. Det kom ingen respons på brevene, og leder ringte 17.11. en tidligere kontakt i HOD og ba om råd. Vedkommende fikk bevegelse i saken, og fagavdelingen tok straks telefonisk kontakt og lovte oss svar. Vi fikk et møte 5.12., hvor Sigrun Kirkeberg og Kjetil H. Johannessen fra styringsgruppa og Anders Jensen fra Massasjeforbundet møtte fire representanter fra fagavdelingen. Disse ble orientert om situasjonen i bransjen, og har senere takket for et informativt og godt møte. HOD forstår at bransjen ønsker endringer, og vil benytte Kontaktforum til å lytte og besvare spørsmål. Deretter vil de se på bransjens ønsker. HOD ble under møtet orientert om at SABORG kan bli avviklet dersom vedtakene fra representantskapsmøtet 2017 ikke oppfylles.

Søknad til Kunnskapsdepartementet om midler til utvikling av fagstandarder
Søknad ble sendt 31. mars. Purringer førte ikke frem, og HOD ble i møtet i desember bedt om å etterlyse et svar. Avslag kom 13. desember. AU la ned svært mye arbeid i denne saken, det er gjort et godt stykke arbeid, og representantskapsmøtet må ta stilling til om SABORG skal budsjettere videreføring av arbeidet med egne midler. Jfr. vedtak fra juni 2016. Valgkomiteen må også hente inn kompetent(e) person(er) til å videreføre arbeidet. Se sak om Standard Norge.

Standard Norge
Med tanke på at EU kan komme til å starte opp et standardiseringsprosjekt innen alternativ behandling, som vil ta for seg kvalifikasjoner, kompetanse og ferdigheter hos fagpersoner, er det viktig at SABORG posisjonerer seg og kan presentere det gode arbeid som er gjort vedrørende fagstandarder, med tanke på deltakelse i det (mulig) kommende arbeidet. Denne saken kom fra Standard Norge i desember, og de ønsket svar på om et standardiseringsprosjekt er en god ide, noe SABORG har svart positivt på.

Ytre miljø
SABORGs arbeid består i møtevirksomhet, seminarer mv. SABORG har ikke eiendom, eiendeler eller ansatte som medvirker til noen form for forurensning av det ytre miljø.

 

Oslo, 15. februar 2018

Sigrun Kirkeberg               Jarle Botnen          Kjetil H. Johannessen