Årsberetning 2014

Medlemsorganisasjoner:

SABORG har i 2014 bestått av disse medlemsorganisasjonene: NNH, Norges Massasjeforbund, Norske Kvantemedisinere, Bowen Norge, Enhetsterapiforeningen, Kunstterapiforeningen, Norges Shiatsuforbund, Norsk Psykosynteseforening og Still Point Forbundet.

Disse 9 organisasjonene representerte primo 2014 i alt 1.422 enkelt medlemmer. Årskontingenten har vært kr. 150 pr. medlem.

Ingen nye organisasjoner kom med i sammenslutningen i 2014, men 2 organisasjoner har tatt kontakt og fått informasjon om retningslinjene for medlemskap.

Arbeidsutvalg (AU):

AU har bestått av: Kari Brøtmet (Still Point Forbundet), Bente Kjønstad (Norges Shiatsuforbund), Anita Hus (Norske Kvantemedisinere), Trine Hamnvik (NNH) og Aja Solheim (Norges Massasjeforbund).

Arbeidsutvalget har ikke hatt valgte vararepresentanter i 2014.

Arbeidsutvalgsmøter i perioden:

Det har vært avholdt 7 møter i 2014: 7. jan., 11. mars., 8. april, 5. juni, 26. aug., 9. okt. og 11. nov.

Møtene har i hovedsak vært holdt i lokaler som Anita Hus (NKM) har stilt til disposisjon. Også NMF og NNH har lånt ut sine lokaler til SABORGs møtevirksomhet i 2014.

Kontaktforum og seminarer:

SABORG har hatt to arrangementer i 2014:

– Februar: Forberedende seminar og representantskapsmøte. Avholdt i leide lokaler hos Stafo.

– September: Kontaktforum og Seminar. Avholdt ved Anker Hotel i Oslo sentrum.

Årets Forberedende seminar hadde god oppslutning og engasjerte deltagere. Temaet var ”Samarbeid og utvikling innen den alternative sektor.”

Tema for Kontaktforum var ”Fagstandard for tradisjonell-/komplementærmedisin og alternativ behandling”. Det var 33 deltagere og solid engasjement både hos deltagere og foredragsholdere. Seminaret påfølgende dag hadde temaet ”Integrert medisin – hvilke skritt kan den alternative sektor ta for å bidra til et helhetlig helsetilbud til alle?” Foredragsholderne bidro med ulike vinkler til temaet og seminarets 26 deltagere ga gode innspill og tilbakemeldinger fra dagen

Annen møte-/kursvirksomhet:

Innledende dialogmøte med SABORGs medlemsorganisasjoner om utvikling av fagstandard.

Det ble avholdt 2 planleggingsmøter i forkant av Kontaktforum.

Under arbeidet med innhenting av nytt forsikringstilbud til SABORGs medlemsorganisasjoner, ble det avholdt et møte med Bedriftsforbundet med presentasjon av deres produkttilbud.

Etter forespørsel fra Civita v/Paul Joakim Sandøy stilte SABORG i samarbeid med NNH til møte, hvor vi besvarte spørsmål Sandøy hadde i forbindelse med sitt prosjekt om alternativ behandling.

Deltagelse på NOKUTs søkerkurs for fagskoler, med formål å hente kompetanse til arbeidet med utvikling av fagstandard.

1 til 3 AU-representanter har deltatt på hver av disse aktivitetene.

Tilrettelegging for medlemsorganisasjonene:

”Veiledning for journalføring” er ferdigstilt og sendt ut til medlemsorganisasjonene.

Det er fremforhandlet tilbud til medlemsorganisasjonene om medlemskap i Bedriftsforbundet og som en del av dette forsikringstilbud fra Bedriftsforbundets Forsikring. Tilbudet er sendt medlemsorganisasjonene ”på høring”.

Ekstern dialog og utviklingsarbeid:

Rita Agdal har sittet som medlem i NAFKAMS fagråd, som representant for SABORG og Akupunkturforeningen.

SABORG har deltatt på et nettverksmøte i regi av Fritt Helsevalg, og hatt dialog med Fritt Helsevalg om deres videre arbeidet.

Deltagelse under NAFKAMs seminar om forskningstilgjengelig journal.

SABORG bidro med innspillet ”Pasientsikkerhet Alternativ Behandling” til Forbrukerombudet i forbindelse med deres møte med Helse- og Omsorgsdepartementet og påfølgende mediautspill om alternativ behandling i juni måned.

SABORG har sendt ut informasjon om sammenslutningen og dens arbeid til alle norske utøverorganisasjoner med invitasjon til å ta kontakt og oppfordring til medlemskap.

SABORG sendte i november forespørselen ”SABORG – Ønsket som dialogpartner for fremtiden” til Helsedirektoratet og Helse- og Omsorgsdepartementet.

Administrativ tilrettelegging

SABORGs mail og webside løsning hos Active24 er blitt oppgradert, og ny web side er etablert i WordPress. Løsningen inkl. også nyhetsbrev.

Oslo, 13. februar 2015